Co to jest ADR?

Rate this post

ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Została ona sporządzona w Genewie  30 września 1957 r., a ratyfikowana przez Polskę w 1975 r.

Przepisy umowy ADR są nowelizowane co dwa lata (zawsze w roku nieparzystym). Od 1 stycznia roku nieparzystego do 1 lipca kierowcy mogą stosować przepisy starej umowy, natomiast przez kolejne półtora roku nowa umowa ADR jest obligatoryjna.

Składa się ona z części właściwej oraz dwóch załączników (A i B). Część właściwa umowy ma za zadanie określić stosunki prawne między państwami w niej uczestniczącymi, załączniki natomiast regulują warunki przewozu poszczególnych rodzajów materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym.

Każda firma związana z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, zlecający, czy odbierający ładunek) zobowiązana jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa (Doradca ADR ? nie  może być zatrudniony bezpośrednio przez przedsiębiorstwo). Doradca sprawdza zgodność działalności firmy z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych, doradza  firmie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych; sporządza coroczne sprawozdania.

Klasy zagrożeń są przedstawione w załączniku A do umowy. Dodatkowo zostały w nim określone warunki stosowania opakowań, cystern, procedur nadawczych, przepisów z zakresu konstrukcji, badania i dopuszczania opakowań i cystern, stosowania środków transportu (w tym załadunku, ładowania razem i rozładunku).

Do umowy dołączony został również załącznik B, w którym określone są wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i używania pojazdów przewożących towary niebezpieczne dopuszczone do przewozu, tj.: wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji oraz wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów.
13 klas zagrożeń

1 ? Materiały i przedmioty wybuchowe

2 ? Gazy

3 ? Materiały ciekłe zapalne

4.1 ? Materiały stałe zapalne

4.2 ? Materiały samozapalne

4.3 ? Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne

5.1 ? Materiały utleniające

5.2 ? Nadtlenki organiczne

6.1 ? Materiały trujące

6.2 ? Materiały zakaźne

7 ? Materiały promieniotwórcze

8 ? Materiały żrące

9 ? Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

1. Materiały wybuchowe

2.1. Gazy palne

2.2. Gazy niepalne

2.3. Gazy trujące

3. Ciecze zapalne

4.3. Niebezpieczne w zetknięciu z wodą

5.1. Utleniające

6.1. Trujące

6.2. Zakaźne

7. Radioaktywne

8. Żrące

9. Niebezpieczne

 

 

Kraje, które podpisały umowę ADR to:

Albania Estonia Litwa Serbia
Andora Finlandia Luksemburg Słowacja
Austria Francja Malta Słowenia
Azerbejdżan Niemcy Czarnogóra Hiszpania
Białoruś Grecja Maroko Szwecja
Belgia Węgry Holandia Szwajcaria
Bośnia i Hercegowina Islandia Norwegia Tadżykistan
Bułgaria Irlandia Polska Macedonia
Chorwacja Włochy Portugalia Tunezja
Cypr Kazachstan Mołdawia Turcja
Czechy Łotwa Rumunia Ukraina
Dania Liechtenstein Rosja Wielka Brytania