Przewoźnik krajowy a międzynarodowy

5/5 - (2 votes)

krajowy a międzynarodowy przewoźnik

Dostaliśmy zapytanie od jednego z naszych czytelników, jak z przewoźnika krajowego stać się przewoźnikiem międzynarodowym. Podpowiadamy, co trzeba zrobić.

Może zacznijmy od początku. Jeśli chcesz prowadzić działalność i świadczyć usługi transportowe, to powinieneś zarejestrować swoją działalność w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej z wpisanym PKD uprawniającym do świadczenia usług transportowych (obecnie 49.41.Z).

Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego starając się o zezwolenie na przewóz krajowy rzeczy składa wniosek w starostwie właściwym dla siedziby firmy załączając do wniosku wypis z CEiDG, nadanie numeru NIP i REGON oraz podając adres siedziby firmy. Ponadto musi on spełniać następujące warunki, a tym samym dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

– powinien spełnić wymóg dobrej reputacji, w tym celu okazuje się wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności). Dokument ten ważny jest 3 miesiące

– jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub zarządzających transportem w danym przedsiębiorstwie ma obowiązek okazać się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych, do wniosku o udzielenie zezwolenia należy dołączyć kserokopię certyfikatu

– dokument potwierdzający zabezpieczenie finansowe, która zezwala na wykonywanie zawodu przewoźnika, tj. 9000 euro za pierwsze auto i 5000 euro za każde następne; potwierdzenie może być przedstawione w formie finansowego sprawozdania rocznego, bądź dokumentu zaświadczającego posiadanie środków na koncie bankowym, czy to w formie pożyczki, czy obligacji, itp.

tytuł prawny do dysponowania pojazdem (kopia dowody rejestracyjnego, bądź umowy pozwalającej na dysponowanie pojazdem

 

Przedstawiając w starostwie wszelkie niezbędne, wymienione powyżej dokumenty, uzyskujemy zezwolenie na krajowy przewóz rzeczy. Chcąc jednak rozszerzyć profil swojej działalności i świadczyć usługi transportowe na terenie europejskich krajów należy złożyć wniosek do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, można to zrobić osobiście lub korespondencyjnie. W przypadku braków we wniosku, przewoźnik ma prawo w ciągu 14 dni dostarczyć brakujące dokumenty. Licencja międzynarodowa udzielana jest na oznaczony okres czasu, który wynosi standardowo 5 lat, po których upływie przedłuża się zezwolenie zgodnie z wnioskiem przewoźnika, oczywiście jeśli ten spełnia nadal wymagane warunki.

Koszt zezwolenia to:

– 4000 zł na 5 lat plus 440 zł za każdy wypis do pojazdu

– 8000 zł za 10 lat i 880 zł za każdy wypis do pojazdu

Warto zwrócić uwagę, że rozpoczynając działalność gospodarczą można starać się o uzyskanie dotacji, w tym celu warto udać się Powiatowego Urzędu Pracy i zasięgnąć informacji jakie środki i w jakiej wysokości są aktualnie dostępne.