Zasady wykonywania przewozów kabotażowy w krajach EU

Rate this post

kabotażKabotaż to doskonały sposób na prowadzenie działalności przewozowej na terenie państw Unii Europejskiej

Jest tak, przede wszystkim ze względu na konkurencyjne stawki. Dla niektórych firm stał się on dochodowym biznesem i alternatywą dla realiów i stawek transportowych na rynku krajowym. Inni nie są jeszcze wystarczająco przygotowani do świadczenia tego rodzaju usług.

Jakie zatem warunki należy spełnić, aby przedsięwzięcie to było opłacalne oraz zgodne z przepisami, których naruszenie może wiązać się z nałożeniem wysokich kar przez organy kontrolne?

 

Co to jest transport kabotażowy?

Transport kabotażowy zgodnie z ustawą o transporcie drogowym to przewozy wykonywane koleją, pojazdem samochodowym lub samolotem zarejestrowanym za granicą, bądź wykonywane przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie innego państwa, niż wykonywana usługa. Przewóz może mieć początek na terytorium państwa członkowskiego lub kraju trzeciego. W kabotażu wszelkie towary przewożone w przychodzącym ruchu międzynarodowym winny zostać dostarczone.

Przewoźnik może rozpocząć wykonywanie przewozu kabotażowego na terenie państw wchodzących w skład Wspólnoty wyłącznie w przypadku, w którym prowadzi transport międzynarodowy (musi posiadać licencję wspólnotową na transport międzynarodowy). Jeśli kierowca, który realizuje przewóz na terenie UE pochodzi z kraju trzeciego, musi posiadać świadectwo kierowcy.

Uwaga!!! Przewoźnicy posiadający małe pojazdy dostawcze, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony nie muszą posiadać licencji wspólnotowej.

 

Najważniejsze regulacje

Mimo tego, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 10 lat, rodzimi przewoźnicy otrzymali możliwość wykonywania przewozów kabotażowych na terenie krajów Wspólnoty tak naprawdę dopiero w 2010 roku; po wprowadzeniu jednolitych przepisów kabotażowych (6 lat po podpisaniu traktatu akcesyjnego).

Wykonywanie przewozów kabotażowych we wszystkich państwach członkowskich zostało ujednolicone zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009, a nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2010r.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia przewoźnicy drogowi mogą po dostarczeniu rzeczy w ruchu międzynarodowym tym samym pojazdem wykonać do trzech przewozów kabotażowych w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty rozładunku w jednym lub w większej liczbie państw członkowskich. Maksymalnie można przeprowadzić 3 operacje kabotażowe. Każdy rozładunek traktowany jest jako osobny transport kabotażowy (ostatni rozładunek w trakciekońcowej operacji kabotażowej winien mieć miejsce najpóźniej siódmego dnia ogodz. 24.00).

Przewoźnicy mogą wykonywać niektóre lub wszystkie przewozy kabotażowe ograniczone do jednego przewozu kabotażowego na państwo członkowskie w ciągu 3 dni, jeśli wjazd do kraju nastąpił bez ładunku.

Krajowe drogowe przewozy rzeczy wykonywane w przyjmującym państwie członkowskim przez przewoźnika niemającego siedziby w tym państwie uznaje się za zgodne z przepisami, jeśli przewoźnik może przedstawić na nie wyraźny dowód potwierdzający przewóz.

 

Dokumenty potwierdzające przewóz kabotażowy

Od przewoźników wymaga się prowadzenia dokumentacji każdego przewozu

realizowanego w związku z prowadzonymi przez nich operacjami kabotażowymi. Kierowca ma obowiązek posiadania przy sobie dokumenty potwierdzające przewóz w przychodzącym ruchu międzynarodowym oraz każdy kolejny wykonany transport kabotażowy. Informacje te zawarte są w liście przewozowym lub konosamencie i muszą obejmować: nazwę, adres i podpis nadawcy; nazwę, adres i podpis przewoźnika; nazwę i adres odbiorcy, po dokonaniu dostawy – jego podpis oraz datę dostawy rzeczy; miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia; nazwę będącą w powszechnym użyciu, określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania, w przypadku rzeczy niebezpiecznych ich ogólnie przyjętą nazwę oraz liczbę opakowań i ich specjalne oznaczenia oraz numery; masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób; numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy.

Organy kontrolne niejednokrotnie nakładają niestety na przewoźników wysokie kary za nieprzestrzeganie warunków wykonywania przewozów kabotażowych.

 

Prawo wspólnotowe a prawo obowiązujące w krajach wykonywania przewozów

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonywanie przewozów kabotażowych wynika z ogólnych zasad, jednolitych dla wszystkich państw UE. Jednakże dodatkowo kabotaż podlega przepisom ustawowym, wykonawczym i administracyjnym przyjmującego państwa członkowskiego w kwestiach dotyczących: umowy przewozu, masy i wymiarów pojazdów drogowych, wymogów związanych z przewozem określonych kategorii rzeczy, w szczególności rzeczy niebezpiecznych, szybko psujących się artykułów żywnościowych oraz żywych zwierząt, czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku kierowcy oraz podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych.

Należy zatem wiedzieć jakiemu prawu podlega wykonywany przewóz aby spełnić właściwe wymogi oraz określić granice odpowiedzialności przewoźnika i odpowiednio odpowiedzialność tę ubezpieczyć.

 

Podsumowanie

Przewozy kabotażowe stają się coraz bardziej popularne wśród polskich przewoźników. Najważniejsze regulacje na temat kabotażu wprowadza Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009, którego treść powinien znać każdy przewoźnik. Jednak o ile przepisy wspólnotowe nie stanowią inaczej, wykonywanie kabotażu wynika w niektórych kwestiach z prawa danego kraju, które ma bezwzględne zastosowanie przy tego typu usługach.