Integracja europejska- transgraniczne zastosowanie przepisów prawnych

Rate this post

Postępująca integracja europejska oraz likwidacja barier na rynku europejskim wpływa na mobilność obywateli i przedsiębiorców. Współpracujący z kontrahentami zagranicznymi oraz oferujący produkty i usługi na nowych rynkach, zauważają liczne korzyści.

Wspólnota Europejska zapewnia środki prawne niezbędne do poprawnego funkcjonowania.

 transgraniczne prawo

Transgraniczne zastosowanie przepisów prawnych – bezpieczeństwo drogowe

Program działań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na lata 2011-2020, obejmuje siedem celów strategicznych:

 1. poprawę środków bezpieczeństwa dla samochodów ciężarowych i osobowych
 2. budowę bezpieczniejszych dróg
 3. rozwój inteligentnych pojazdów
 4. lepsze zasady egzaminowania i szkolenia kierowców
 5. skuteczniejsze egzekwowanie przepisów
 6. ograniczenie liczby rannych
 7. nowe działania dotyczące motocyklistów

 

W transgranicznym egzekwowaniu prawa chodzi o wykroczenia popełniane przez kierujących samochodem zarejestrowanym w innym państwie Unii Europejskiej. Ściganie zagranicznych sprawców wykroczeń jest możliwe dzięki zastosowaniu elektronicznej sieci wymiany danych.

Wykroczenia objęte dyrektywą:

 1. jazda z nadmierną prędkością
 2. prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
 3. niezapinanie pasów bezpieczeństwa
 4. przejeżdżanie na czerwonym świetle
 5. prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających
 6. niedozwolone korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazdy

Ku przestrodze – pierwsze cztery z sześciu rodzajów wykroczeń, są przyczyną 75% wypadków śmiertelnych na drogach. We Francji, która jest państwem o dużym nasileniu ruchu tranzytowego, wykroczenie dotyczące przekroczenia dozwolonej prędkości, popełniane przez kierowców spoza Francji, stanowi nawet 25% ogólnej liczby wykroczeń (w okresach szczególnego nasilenia ruchu w ciągu roku wskaźnik ten wzrasta o 40- 50%)

 

Transgraniczne zastosowanie przepisów prawnych- dostęp do wymiaru sprawiedliwości na terenie krajów członkowskich.

Komisja Europejska przygotowała liczne działania, które mają ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości na terenie krajów członkowskich.

Przydatnym narzędziem jest Europejski Atlas Sądowy, który:

 1. pomaga określić właściwe sądy lub organy, do których można wystąpić w określonym celu
 2. dostępny jest we wszystkich językach krajów członkowskich
 3. oferuje przydatne informacje, związane ze sporem o charakterze transgranicznym np.:
 4. pomoc prawna dla osób, które nie posiadają wystarczających środków, w wypadku gdy pomoc jest konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości (zasadę określa Dyrektywa Rady 2003/8/EC z dnia 27 stycznia 2003r.)
 5. dostęp do alternatywnej metody rozwiązywania sporów (ujęta w Dyrektywie 2008/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008r.)
 6. przepływ dokumentów sądowych i pozasądowych między członkami UE (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady)
 7. wyszukiwarka europejskiego atlasu sądowego:
 8. http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/cc_searchmunicipality_pl.jsp#statePage0
 9. http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_pl.htm

 

Celem Komisji Europejskiej, poprzez takie inicjatywy jest dążenie do zelektronizowania wybranych procedur transgarnicznych oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat, zarówno wśród przedsiębiorców jak również konsumentów. Proces globalizacji, wzrost aktywności gospodarczej wymusiły wprowadzenie regulacji prawnych i innowacyjnych rozwiązań ułatwiających administrację. Tym samym, funkcjonujący na rynku europejskim przedsiębiorcom, ułatwiły aktywne zarządzanie czasem i osiąganie wymiernych korzyści.