Jeden system opłat drogowych w całej Europie

4.7/5 - (3 votes)

Ogólnoeuropejski System Poboru Opłat Drogowych

Dążenie do rozwoju telematyki w transporcie drogowym, w szczególności w odniesieniu do elektronicznego pobierania opłat, jest ważnym aspektem działalności Unii Europejskiej. Kilka lat temu Parlament Europejski i Rada Europy wezwały Komisję oraz Państwa Członkowskie do opracowania strategii w zakresie zharmonizowania systemów elektronicznego poboru opłat na autostradach w celu osiągnięcia właściwego poziomu interoperacyjności na poziomie europejskim.

Obecnie stworzenie ogólnoeuropejskiego elektronicznego systemu poboru opłat drogowych EETS (European Electronic Toll Service) jest jednym z europejskich priorytetów. Powstanie takiego narzędzia znacznie bowiem ułatwi poruszanie się po drogach objętych e-mytem oraz zapewni szereg korzyści samym przewoźnikom; przede wszystkim uprości wykonywanie transportu międzynarodowego na całym kontynencie. I choć budowa systemu nie stanowi poważniejszego problemu od strony technologicznej (trzeba połączyć jedynie technologię GPS i DSRC), niestety nie ma jeszcze porozumienia pomiędzy poszczególnymi państwami Unii Europejskiej odnośnie wizji jego funkcjonowania.

Czy doczekamy się w końcu jednego systemu poboru opłat we wszystkich państwach członkowskich?

Czym jest EETS i jakie ma zalety?

Zamierzeniem twórców systemu EETS jest ujednolicenie i uproszczenie systemu poboru myta w Europie. EETS zgodnie z założeniem ma objąć wszystkie kluczowe szlaki komunikacyjne na starym kontynencie. System pozwoli naliczać myto przy użyciu tylko jednego urządzenia pokładowego umieszczonego w samochodzie (tak jak do tej pory bez konieczności zatrzymywania się na bramkach). System ten pozwoli również na uzyskanie jednej zbiorczej faktury bez potrzeby rozliczania przejazdów indywidualnie z każdym operatorem płatnej drogi. Opłata będzie jednak naliczana zgodnie z zasadami i stawkami określonymi przez poszczególnych dostawców systemu.

Rozwiązanie to umożliwi przewoźnikom ograniczenie wielu formalności (związanych z płatnościami za różne odcinki dróg) oraz zmniejszy koszty użytkowania różnych urządzeń pokładowych. Przedsięwzięcie pozwoli także na swobodę podróżowania oraz rozładowanie zatorów komunikacyjnych.

System EETS ma być wdrożony w pierwszej kolejności w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Austrii, Danii i Polsce, a następnie w pozostałych częściach Europy (planowany termin wdrożenia przewidywany jest na 2015-2017). Nie zostały jednak dotąd ustalone wspólne ramy prawne, sposób finansowania projektu oraz jednostka odpowiedzialna za pobieranie opłaty pomiędzy operatorami poszczególnych systemów krajowych.

Prace nad projektem w Polsce

Podstawę do stworzenia systemu europejskiej usługi opłaty elektronicznej EETS stanowi dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie.

W Polsce od kilku miesięcy trwają intensywne prace nad przygotowaniem przepisów umożliwiających stworzenie ogólnoeuropejskiego elektronicznego systemu poboru opłat. Jednak decyzje nie są wciąż ostateczne, gdyż pojawiają się na tym tle różne spory prawne pomiędzy poszczególnymi organami administracji zaangażowanymi w proces legislacyjny. Jeśli powstanie właściwe otoczenie prawne dla świadczenia nowych rodzajów usług związanych z pobieraniem i rozliczaniem opłat za korzystanie z dróg w Polsce, taki system zostanie wdrożony. Pytanie tylko kiedy i czy oby na pewno?

Podsumowując

Ogólnoeuropejski System Poboru Opłat Drogowych to usługa umożliwiająca użytkownikom dróg na korzystanie, w ramach jednego kontraktu z dostawcą elektronicznej usługi poboru opłat drogowych, z jednego urządzenia pokładowego do poboru myta elektronicznego na terenie krajów Unii Europejskiej.

I choć stworzenie takiego systemu nie jest specjalnie trudne, gorzej z uregulowaniami prawnymi; w szczególności dotyczącymi zawierania umów o dostęp do systemu EETS z różnymi jego operatorami.