Jak przewoźnik może odzyskać dobrą reputację?

5/5 - (1 vote)

Poważne naruszenia przepisów, a w efekcie skazanie za umyślnie popełnione przestępstwo uniemożliwia wykonywanie zawodu zwłaszcza w branży transportowej.

przewoznik (2)

Rzecz dotyczy przedsiębiorstw, gdzie zarówno skazani wyrokiem sądowym zatrudnieni kierowcy, jak i właściciele wykonujący przewozy tracą prawo do świadczenia usług transportowych. Ma to bezpośredni związek z wymogiem dobrej reputacji niezbędnej do uzyskania licencji. Podobnie rzecz się ma z tymi, którzy myślą o działalności z zakresu przewozu towaru, a wcześniej wskutek różnych zawirowań życiowych zostali wcześniej skazani prawomocnym wyrokiem sądu.

Czy jest wyjście z takiej sytuacji? Otóż tak. Zgodnie z zapisami kodeksu karnego może dojść do zatarcia skazania i wówczas jest ono uznawane za niebyłe i nie ma możliwości wyciągania jakichkolwiek konsekwencji w związku z wcześniejszą karalnością. W tym wypadku można pozyskać zaświadczenie o niekaralności bez jakichkolwiek dodatkowych zapisów, wpis dotyczący wyroku jest usuwany z rejestru skazanych.

Niestety przewoźnicy muszą wiedzieć, że moment zatarcie skazania nie jest równoznaczny z terminem uzyskania nowej licencji. Należy odczekać 3 lata od daty ostatecznej decyzji dotyczącej cofnięcia licencji .

Zatarcie skazania może nastąpić na mocy prawa lub na wniosek skazanego. Kiedy można się o nie ubiegać ?

  • Sąd może postanowić o zatarciu skazania wyrokiem pozbawiającym wolności po upływie pięciu lat na wniosek skazanego. Dotyczy to sytuacji, kiedy od momentu otrzymania wyroku przestrzegał on zapisów prawa, a kara nie przekraczała trzech lat.

 

  • Po upływie trzech lat od wykonania, darowania bądź przedawnienia wyroku mamy prawo wystąpić z wnioskiem o zatarcie skazania, jeśli zostaliśmy ukarani karą grzywny bądź ograniczeniem wolności .

 

  • Jeśli dojdzie do odstąpienia od wymierzenia kary, wówczas na mocy prawa dochodzi do zatarcia skazania po upływie roku od wydania wyroku.

 

  • W przypadku przestępstw skarbowych i zastosowanych w związku z nimi środków karnych, tj. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, przepadek przedmiotów, ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadków przedmiotów, przepadek osiągniętych korzyści majątkowych, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania danego stanowiska, podanie wyroku do publicznej wiadomości, pozbawienie praw publicznych, termin zatarcia skazania nastąpi dopiero po ich wykonaniu, bądź zastosowaniu.

 

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zatarcie skazania wskazane jest dodanie do wniosku dokumentów, które potwierdzają , np. udział w szkoleniach, aktywność w życiu społecznym, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, czy chociażby prace charytatywne.

Warto skorzystać z tych przywilejów ustawodawczych, gdyż oczekiwanie na zatarcie skazania z mocy prawa trwa znacznie dłużej, niż na podstawie złożonego wniosku.

 

Źródło: www.transtica.pl, Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy