Nowe regulacje prawne dla transportu w 2013

Rate this post

regulacjeRegulacje krajowe dostosowane do przepisów unijnych; czyli co przedsiębiorca powinien wiedzieć o Pakiecie Drogowym?

Jednolite przepisy to jeden z warunków bytności poszczególnych państw członkowskich w Unii Europejskiej. Także jeśli chodzi o sektor transportowy – podlega on różnorodnym regulacjom prawnym. Aby dostosować się do norm wspólnotowych, Polska musiała zmienić w tej kwestii kilka zasadniczych punktów i tak doczekaliśmy się wdrożenia tzw. ?Pakietu Drogowego?, czyli trzech rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady obowiązujących od 04.12.2011r.

 

Zmiany nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców wejdą w życie już 16 lipca. Przedsiębiorcom zostało zatem niewiele czasu aby się do tych zmian odpowiednio przygotować.

 

Rewolucja w ustawie o czasie pracy kierowców

Duże zmiany dotkną przede wszystkim przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe (w transporcie drogowym oraz na potrzeby własne) a także osoby niezatrudnione przez firmę, ale osobiście wykonujące przewozy drogowe (przedsiębiorca-kierowca będący na samozatrudnieniu oraz kierowca zatrudniony na podstawie umów o dzieło lub na zlecenie). To właśnie ta grupa będzie musiała zastosować się do wszelkich zobowiązań wynikających z ustawy o czasie pracy kierowców. W praktyce oznacza to przede wszystkim przestrzeganie norm czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy. Po zmianie przepisów obowiązywać ich będzie średnio tygodniowy czas pracy nie przekraczający 48h, a maksymalny tygodniowy czas pracy – 60h.

Za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary finansowe nakładane przez ITD podczas prowadzonych kontroli. Nowe kary przewidują: 1000 pln za nieprowadzeniu ewidencji czasu pracy, 300 pln za nieudzielanie kierowcy przerwy, do 500 pln za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy oraz 500 pln za posiadanie zbyt dużej liczby wypisów.

 

Przyjęcie definicji bazy eksploatacyjnej

Zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia 1071/2009 – rozporządzenie WE, zdefiniowano pojęcie bazy eksploatacyjnej, które do tej pory budziło wiele kontrowersji. Przyjęto bowiem, że baza eksploatacyjna to miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. W skład bazy musi wchodzić co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Należy pamiętać, że od grudnia 2011r. obowiązkiem każdej firmy transportowej jest posiadanie bazy eksploatacyjnej.

 

Zmiana licencji krajowej

 

Po wejściu w życie nowych przepisów dotychczas wymagana licencja krajowa zostanie zastąpiona zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika. Zezwolenie będzie jednocześnie niezbędne i konieczne do uzyskania licencji wspólnotowej przy wykonywaniu transportu międzynarodowego. Aby otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika jednocześnie wprowadzono wymóg uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych. Termin na zgłaszanie zmian w dokumentach ma wynosić 28 dni (wcześniej 14 dni).

Licencja krajowa będzie wydawana na taksówki, na przewóz osób samochodem osobowym (powyżej siedmiu osób, ale nie więcej niż dziewięciu łącznie z kierowcą) oraz na działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Będzie zatem niezbędna przy przewozach zarobkowych, nie ujętych w rozporządzeniu 1071/2009.

 

Kwestia utraty dobrej reputacji

W ustawie przewidziano, że utrata dobrej reputacji może nastąpić w przypadku gdy przedsiębiorca lub zarządzający transportem:

* otrzyma prawomocny wyrok skazujący za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia 1071/2009 lub

* orzeczono wobec tych osób co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie zawarte w załączniku IV rozporządzenia 1071/2009 lub

* gdy orzeczono co najmniej dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie zawarte w załączniku IV rozporządzenia 1071/2009.

 

Organ udzielający zezwolenia będzie jednak mógł uznać dobrą reputację za nienaruszoną gdy stwierdzi, że liczba naruszeń jest nieznaczna, przedsiębiorca próbował wdrożyć prawidłową dyscyplinę pracy oraz gdy kontynuacja działalności leży w interesie społecznym.

 

Podsumowanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców wprowadza wiele istotnych zmian. Musiał on jednak zostać przyjęty, ponieważ Komisja Europejska już raz pozwała Polskę przed Trybunałem UE za niewdrożenie dyrektywy o czasie pracy kierowców będących na samozatrudnieniu. Od tej pory polski system prawa transportowego będzie dostosowany do norm unijnych. Czy wyjdzie to jednak na dobre rodzimym przewoźnikom ? pokaże czas.