Ważne zmiany w przepisach ADR

4/5 - (1 vote)

Od 01.01.2015 czekają nas kolejne zmiany dotyczące zasad międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Dotkną one szerokiego grona adresatów i już teraz zwane są ?małą rewolucją?. Warto więc wiedzieć czego spodziewać się w tej kwestii. Oto najważniejsze, choć nie jedyne zmiany w umowie ADR 2015-2017.

Explosive

Charakterystyka zmian

Nowelizacja Umowy Europejskiej ADR, która wejdzie w życie już po Nowym Roku dotyczyć będzie w równym stopniu doradców ds. bezpieczeństwa, przedsiębiorców, pracowników administracji oraz innych osób zaangażowanych w transport, specjalistów zatrudnionych przez przewoźnika lub nadawcę, pracowników dokonujących załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracowników firm spedycyjnych lub transportowych, a także kierowców.

Zmiany wprowadzone przez Komitet ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Światowego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania polegają na zmianie przepisów ogólnych i definicji, klasyfikacji towarów niebezpiecznych, zwolnień z wymagań ADR, wykazu towarów niebezpiecznych i przepisów szczególnych, procedur nadawczych, nalepek ostrzegawczych i znaków, doboru opakowań, cysterny i pojazdów oraz przewozu luzem.

 

Wzory i wymiary nalepek

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące wzorów nalepek i znaków oraz ich rozmiarów, eksperci doszli do wniosku, że nie są one dość precyzyjne. Uszczegółowione przepisy wprowadzają nowy rysunek z opisem. I tak: klasa powinna być wskazana na nim w dolnym narożniku, dodatkowe: tekst/cyfry/litery powinny być (jeśli są obowiązkowe) lub mogą być (jeśli są dopuszczalne) wskazane w dolnej połowie, a symbol klasy lub dla podklas 1.4, 1.5 i 1.6 numer podklasy oraz dla nalepki wzór nr 7E słowo ?FISSILE? powinny być wskazane w górnej połowie. Podobnie zostały zwymiarowane duże nalepki, znaki LQ oraz oznakowanie opisane w instrukcjach P650 i P904.

 

Także znak dla towarów pakowanych w ilościach wyłączonych, znak dla towarów o podwyższonej temperaturze i znak fumigacji zostały dokładnie zwymiarowane. Zmieniono również sposób rozmieszczania napisów w dolnej części znaku dla materiałów używanych jako czynnik chłodzący lub czynnik klimatyzujący oraz opis znaku dla materiałów zagrażających środowisku. W nowej formie brzmi on: oznakowanie powinno być w kształcie kwadratu obróconego o kąt 45° (ustawionego nawierzchołku). Symbol (ryba i drzewo) powinien być czarny, umieszczony na białym lub odpowiednio kontrastującym tle. Minimalne wymiary powinny wynosić 100 mm x 100 mm i minimalna grubość linii tworzącej kwadrat powinna wynosić 2 mm. Jeżeli jest to konieczne ze względu na wielkość sztuki przesyłki, to podane wymiary znaku/grubość linii mogą być zmniejszone pod warunkiem, że znaki pozostaną dobrze widoczne. Tam, gdzie wymiary nie są określone wszystkie zarysy powinny być w odpowiednich proporcjach do tego wzoru.

 

Nowy rodzaj opakowania

W kwestii definicji najważniejszą zmianą jest dodanie nowego, specjalnego opakowania, nazwanego ?dużym opakowaniem awaryjnym?. Oznacza ono opakowanie, które wykonane jest w sposób umożliwiający manipulację zmechanizowaną, przekracza 400 kg masy netto lub 450 litrów pojemności, lecz ma objętość nie większą niż 3m3 i w którym umieszcza się uszkodzone, wadliwe lub nieszczelne sztuki przesyłki lub towary niebezpieczne, które rozsypały się lub wyciekły, przeznaczone do przewozu w celu ich odzyskania lub utylizacji.

 

Nowe towary i nowe nazwy przewozowe

Jedną z ważniejszych zmian do umowy ADR jest wprowadzenie 20 nowych numerów UN; w tym znajduje się aż 17 pozycji gazów adsorbowanych. Utworzyły one w klasie 2 nową grupę opisaną w kodzie klasyfikacyjnym numerem 9. Dodano także nową instrukcję pakowania.

Oprócz nowych pozycji w spisie towarów niebezpiecznych mamy dużo zmian wśród istniejących towarów, w tym również zmiany w prawidłowych nazwach przewozowych. Na uwagę zasługują przede wszystkim pozycje dotyczące azbestu, w których nastąpiło przesunięcie różnych ich rodzajów między poszczególnymi pozycjami.

Drobna zmiana nastąpi także na czwartej stronie instrukcji pisemnych dla kierowcy. Zmiany dotyczą norm EN dla kamizelek ostrzegawczych. Usunięto także zapis ?okulary ochronne? jako przykład ochrony oczu.

Pełne zestawienie nowych towarów niebezpiecznych, jak i wszelkie zmiany w umowie ADR znajdują się pod adresem strony http://www.unece.org/fileadmin/DAM/t…-WP15-222e.pdf

 

Przewozy luzem

Od 2015 roku znikną dotychczasowe przepisy VV dotyczące przewozów luzem oraz pojawią się nowe o następującym brzmieniu:

 • Dozwolony jest przewóz luzem w pojazdach krytych opończą, w kontenerach krytych opończą i w kontenerach do przewozu luzem krytych opończą;
 • Dozwolony jest przewóz luzem w pojazdach zamkniętych, w kontenerach zamkniętych i w zamkniętych kontenerach do przewozu luzem;
 • Dozwolony jest przewóz luzem w specjalnie wyposażonych pojazdach lub kontenerach zgodnie z wymaganiami określonymi przez właściwą władzę państwa pochodzenia. Jeśli państwo pochodzenia nie jest Umawiającą się stroną ADR, warunki przewozu powinny być zatwierdzone przez właściwą władzę pierwszego Państwa ?strony ADR, do którego dotrze przesyłka.

 

Uzupełnieniem tych przepisów będą przepisy dodatkowe AP. Zapisy brzmią w nich:

 • Pojazdy i kontenery powinny posiadać metalowy przedział ładunkowy lub niepalną wykładzinę;
 • Pojazdy zamknięte i kontenery zamknięte powinny posiadać odpowiednią wentylację;
 • Pojazdy kryte opończą i kontenery kryte opończą mogą być stosowane pod warunkiem, że materiał jest rozdrobniony (ale nie w postaci mączki, granulatu, pyłu lub proszku);
 • Pojazdy zamknięte i kontenery zamknięte powinny być wyposażone w hermetycznie zamknięcia używane podczas załadunku i rozładunku tak, aby zapobiec wydostaniu się gazów oraz wykluczyć dostanie się do wnętrza wilgoci;
 • Na drzwiach skrzyni ładunkowej pojazdu zamkniętego lub kontenera zamkniętego powinien być umieszczony napis ?Uwaga Brak Wentylacji Otwierać Ostrożnie?, składający się z liter o wysokości co najmniej 25 mm;
 • Jeżeli skrzynia ładunkowa pojazdu lub kontenera wykonane są z drewna lub innego palnego materiału to powinny być one wyłożone nieprzemakalną i niepalną wykładziną albo zabezpieczone krzemianem sodowym lub podobnym środkiem. Opończa również powinna być nieprzemakalna i niepalna;
 • Dozwolony jest przewóz jako ładunek całkowity;
 • Konstrukcja przedziałów ładunkowych pojazdów lub kontenerów powinna uwzględniać prądy szczątkowe oraz uderzenia mechaniczne pochodzące od akumulatorów. Przedziały ładunkowe pojazdów lub kontenerów powinny być wykonane ze stali odpornej na działanie materiałów żrących zawartych w akumulatorach;
 • Dopuszcza się przewóz materiałów stałych zawierających średnio nie więcej niż 1000 mg/kg materiału, który jest zaklasyfikowany do tego numeru UN.
 • Wprowadzono przepis BK3, który oznacza elastyczny kontener do przewozu luzem (jego maksymalna pojemność wynosi 15 m

 

Uwaga!!! Elastyczne kontenery do przewozu luzem mogą być używane do przewozu towarów niebezpiecznych przez okres co najwyżej dwóch lat od daty produkcji.

 

Podsumowując

W każdym nieparzystym roku wprowadzane są zmiany do załączników A i B umowy ADR. Stosowanie nowych wymagań w codziennej praktyce transportowej będzie zatem już niebawem konieczne w międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (od 01.01.2015r.). Wprowadzony zostanie jak dotychczas sześciomiesięczny okres przejściowy, co oznacza, że do końca czerwca 2015r. możliwe będzie stosowanie zarówno starej, jak i nowej wersji umowy. Po tym terminie obowiązywała będzie wyłącznie wersja 2015-2017.