Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – uproszczenie procedury

5/5 - (1 vote)

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – procedury

1 lipca 2018 roku weszło w życie, podpisane przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Wykaz zawodów, co do których uproszczono procedurę wydawania zezwoleń na pracę znajdziemy w załączniku do rozporządzenia. Obejmuje on 289 zawodów (283 zawody ujęte w 32 grupach elementarnych i 6 pojedynczych zawodów).

 

W wykazie znajdziemy m.in. zawód:

– pielęgniarki z tytułem specjalisty,

– analityka systemów komputerowych,

– kierowcy autobusu, czy też

kierowcy samochodów ciężarowych.

 

Na czym polega uproszczenie?

Po wejściu w życie rozporządzenia, czyli od 1 lipca 2018 roku, jeśli ubiegamy się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w zawodzie ujętym w wykazie, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11. 1a.”

Niewątpliwie ważny jest fakt, iż nowe rozporządzenie będzie miało zastosowanie również do wszczętych przed 1 lipca 2018 roku i jeszcze niezakończonych postępowań prowadzonych przez wojewodów w sprawach wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Co więcej, zgodnie „z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę”.

Znaczenie nowych przepisów dla pracodawców

Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca w jednym ze wskazanych w wykazie zawodów, w tym m.in. jako kierowcę samochodu ciężarowego, będzie miał mniej zadań, ponieważ nie będzie musiał uzyskiwać od starosty dodatkowych informacji. Poza tym będzie znacznie krócej czekać na wydanie pozwolenia (14 lub 21 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę), a co za tym idzie będzie mógł szybciej zatrudnić pracownika.

 

https://etransport.pl/wiadomosc,55404,uproszczenie_procedury_dot_zezwolen_na_prace_cudzoziemca_w_wybranych_zawodach.html

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040991001/U/D20041001Lj.pdf