Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Rate this post

Obowiązkiem uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych jest wyznaczenie na swój koszt co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradca ADR nie może być osobą bezpośrednio zatrudnioną w firmie).

Kto może zostać doradcą ADR?

Doradcą ADR może być osoba, posiadająca ważne świadectwo doradcy. Aby je otrzymać należy:

1) posiadać wykształcenie wyższe;

2) nie być skazanym za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;

3) ukończyć kurs doradcy;

4) zdać egzamin przed komisją działającą przy Dyrektorze TDT (w ciągu roku od ukończenia kursu). Egzamin sprawdza, posiadaną przez potencjalnego doradcę, wiedzę z zakresu przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Jakie zadania spoczywają na doradcy ADR?

Doradca ADR ma za zadanie sporządzać raporty powypadkowe, jeśli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych poszkodowani zostali ludzie, majątek lub środowisko. Do jego obowiązków należy również przygotowanie sprawozdania rocznego w dwóch egzemplarzach. Musi być ono podpisane jego imieniem i nazwiskiem oraz należy na nim wskazać numer świadectwa. Doradca jest również niezbędny do tego, by doradzać oraz śledzić działalność przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest nadzorowanie procedur indentyfikacyjnych przewożonych towarów oraz sprawdzających używane wyposażenie. Poza tym, osoba, będąca doradcą ADR nadzoruje prawidłowości procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, wprowadza odpowiednie środki , by owym wypadkom i awariom przeciwdziałać. Dodatkowo doradca ADR musi kontrolować podwykonawców oraz partnerów pod kątem uwzględniania przepisów, instruować oraz kontrolować pracowników firmy, osoby odpowiedzialne za załadunek i rozładunek, a także pojazdy przewożące towary niebezpieczne.