Francja – zniesienie kar za odbywanie przerwy w czasie jazdy.

3.5/5 - (2 votes)

Koniec kar za brak 45-minutowej przerwy w dwuosobowej załodze.

francja

 1. Francuska interpretacja.
 2. Stanowisko ETS i Komisji Europejskiej.
 3. Nowa instrukcja francuskich władz
 4. Jak interpretować pojęcie przerwy zgodnie z wytycznymi KE nr 2?
 5. Podsumowanie
 6. Podstawa prawna

 

 

 1. Francuska interpretacja.

Od marca 2016 roku służby francuskie zaczęły nakładać na przewoźników bardzo wysokie kary za brak 45-minutowej przerwy, także przy dwuosobowej obsadzie pojazdu. Według francuskiej interpretacji unijnych przepisów rozporządzenia nr 561/2006 każdy 4,5 godzinny cykl jazdy powinien być oddzielony od następnego 45-minutową przerwą w postaci postoju. Odnosiło się to także do sytuacji, gdy w kabinie było dwóch kierowców. Kierowca nie mógł mieć przerwy jadąc obok aktywnie prowadzącego pojazd kolegi. Powodem miał być brak rejestracji w odpowiedni sposób takiej przerwy przez tachograf.

 

 1. Stanowisko ETS i Komisji Europejskiej.

Innego zdania był natomiast Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który w wyrokach wydanych w sprawach C-76/77 oraz C-297/99 ETS uznał, że czas przeznaczony na przerwę kierowca może odebrać jadąc pojazdem prowadzonym przez drugiego kierowcę. Brak aktywnego wspomagania drugiego członka załogi podczas jazdy jest tu wystarczającą przesłanką, żeby 45-minutowy okres gotowości do pracy uznać za przerwę.

Pomimo tego, że Komisja Europejska w wytycznych nr 2 do przepisów rozporządzenia nr 561/2006 i 3821/85, a także dyrektywy nr 2006/22/WE w identyczny sposób co ETS podeszła do kwestii jazdy załóg dwuosobowych władze francuskie upierały się przy innym interpretowani przepisów w związku z czym przewoźnicy płacili mandaty sięgające nawet kilkunastu tysięcy euro.

 

 1. Nowa instrukcja francuskich władz.

Dopiero 15 czerwca 2016 roku władze francuskie poddały się i Ministerstwo Środowiska, Energii i Morza rozesłało instrukcję do organów administracji centralnej oraz regionalnej. Instrukcja ta zawierała wyjaśnienia, że jeśli kierowca nie zarejestrował przerwy poprzez oznaczenie „ht” nie niesie to ze sobą żadnych konsekwencji. Wystarczy jeśli tachograf zanotuje 45 minutową przerwę oznaczoną przekreślonym kwadratem. Podkreślono, że dotyczy to jedynie sytuacji, gdy w kabinie jest dwóch kierowców, natomiast zakres złagodzenia przepisów nie dotyczy przewozów realizowanych przez jednego kierowcę.

Rezultat jest taki, że francuskie służby kontrolne nie będą już karać przewoźników za brak odnotowanej 45-minutowej przerwy w jeździe przy dwuosobowych obsadach pojazdów. Co więcej, ponieważ mandaty były nakładane na przewoźników niezgodnie z prawem mogą się oni domagać zwrotu już zapłaconych kar lub wycofania depozytów, gdy postępowanie jeszcze trwa. W tym ostatnim przypadku postępowanie zostanie umorzone.

 

 1. Jak interpretować pojęcie przerwy zgodnie z wytycznymi KE nr 2?

Czym zatem według wytycznych KE jest przerwa? Jest to okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy. Czas ten ma być przeznaczony jedynie na wypoczynek. Może on jednak jeśli jedzie z partnerem odbyć 45 minut przerwy jadąc obok aktywnego kolegi. Według interpretacji Komisji za przerwę uznaje się zapisane na tachografie okresy inne niż jazda (symbol kierownicy) i inna praca (symbol młotków), będą to zatem:

 • okres gotowości do pracy (symbol koperty lub przekreślony kwadrat)
 • odpoczynek (symbol łóżka)

Jeśli zatem kierowca odbywa przerwę w trakcie jazdy powinien rejestrować ten czas jako okres dyspozycji, przy czym 45 minut tego czasu zostanie zinterpretowane jako przerwa.

Są trzy przypadki w których podróż będzie stanowiła odpoczynek lub przerwę:

 1. kiedy wykonując przewóz kierowca towarzyszy pojazdowi, podczas gdy jest on transportowany promem lub pociągiem, pod warunkiem, że w tym czasie kierowca ma dostęp do koi lub kuszetki
 2. w sytuacji, gdy kierowca nie towarzyszy pojazdowi ale podróżuje do lub od niego pociągiem albo promem, pod warunkiem, że w trakcie tej podróży ma dostęp do kuszetki lub koi
 3. jeśli wykonuje przewóz pojazdem wraz z drugim kierowcą, pod warunkiem, że nie będzie mu pomagał w prowadzeniu auta.

Uwaga! Nie jest istotny dla tych unormowań rodzaj umowy o pracę jaka została zawarta z kierowcą. Dotyczą one zarówno tych, korzy są zatrudnieni na stałe przez pracodawcę, jak również tych zatrudnianych przez agencję pracy tymczasowej.

 

       5. Podsumowanie

W obecnej sytuacji wydaje się być już niepodważalnym fakt, że wszystkie inspekcje w ramach UE muszą uznać możliwość odbycia przerwy w trakcie jazdy przy dwuosobowej obsadzie pojazdu. W związku z tym niesłusznie ukarane firmy transportowe mogą składać odwołania od decyzji i domagać się zwrotu zapłaconych kar.

 

 1. Podstawa prawna.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821-85 z 20 grudnia 1985r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 370/8 z 31 grudnia 1985 r.)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE l. 102 z 11 kwietnia 2006 r.)

Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz. Urz. UE L 102/35)

Źródła:

„Francja nie może już karać za przerwę w czasie jazdy na fotelu pasażera”, Firma Transportowa, Sierpień/Wrzesień 2016, str. 52-56;

 

Zapisz

Zapisz