ITD realizuje projekt twinningowy na rzecz Ukrainy

Rate this post

Eksperci polskiej Inspekcji Transportu Drogowego wraz z niemieckim Federalnym Urzędem Transportu Drogowego i litewską Państwową Inspekcją Transportu Drogowego od początku tego roku wspólnie realizują projekt twinningowy w ramach szeroko ujętej współpracy bliźniaczej na Ukrainie. Celem tego projektu jest wsparcie Ukraińców w zakresie poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego oraz zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu polityki sąsiedztwa.

ukraina

Europejska współpraca międzynarodowa

Twinning jest instrumentem, który powstał w 1998 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach strategii przedakcesyjnej. Projekty twinningowe (projekty bliźniacze) są od wielu lat jednym z ważniejszych mechanizmów współpracy między krajami członkowskimi Unii Europejskiej a krajami przystępującymi do niej. Model wsparcia obejmuje różne sektory gospodarki, jednak musi on dotyczyć obszaru, w którym niezbędne są zmiany aby dany kraj, starający się o członkostwo we Wspólnocie, spełnił warunki określone w procesie akcesyjnym.

Partnerzy do współpracy (zazwyczaj dwa lub trzy kraje członkowskie) tworzą konsorcjum. Wybierani są oni w drodze konkursu przez administrację kraju beneficjenta. Jedno z tych państw pełni rolę lidera projektu. W umowie o współpracy precyzuje się szczegółowo planowane przedsięwzięcia i przypisany im budżet oraz ustala ramy czasowe na wykonanie działania. Koordynacją realizacji działań zapisanych w umowie zajmuje się doradca przy projekcie twinningowym (RTA).

Projekty bliźniacze przyczyniają się do kompleksowej reformy obszaru, którego dotyczą. Polska także bierze czynny udział jako partner w unijnych projektach twinningowych, w których krajem beneficjentem są obecni kandydaci do UE.

 

GITD w roli instytucji wiodącej

Nasz kraj od stycznia 2015 roku wspólnie z Niemcami i Litwą realizują projekt twinningowy na rzecz Ukrainy o nazwie ?Wsparcie dla Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy dotyczące wzmocnienia standardów bezpieczeństwa komercyjnego transportu drogowego”. W niektórych działaniach wezmą także udział przedstawiciele ukraińskiej Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowego Instytutu Badawczego ds. Transportu, a także Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych Ukrainy (ASMAP). Jest to już drugi projekt twinningowy realizowany przez GITD na rzecz Ukrainy, tym razem jednak w roli instytucji wiodącej. Funkcję RTA projektu pełni Pan Michał Rzemieniewski – Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego. Projekt zakończy się w listopadzie 2016 roku.

 

Wzmocnienie standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym

Głównym obszarem, w którym nasi eksperci wspierają Ukraińców jest zarządzanie bezpieczeństwem transportu (z uwzględnieniem przepisów dot. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników). Działania te poświęcone są w decydującej mierze osiągnięciu znacznej redukcji liczby wypadków drogowych, a tym samym ograniczeniu liczby ich ofiar. Dodatkowo aktywność biegłych skupia się na: certyfikacji kompetencji zawodowych przewoźników i kierowców, homologacji pojazdów, która ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym stosowanie przepisów Dyrektywy 2007/46/EC) oraz na badaniach technicznych przyczyn wypadków drogowych z udziałem pojazdów transportu zarobkowego.

 

Podsumowując

Projekt twinningowy na rzecz Ukrainy jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem w zakresie poprawy bezpieczeństwa na tamtejszych drogach. Polska, niemiecka i litewska Inspekcja Transportu Drogowego realizowały już w przeszłości kilka podobnych projektów, których wykonanie było bardzo pozytywnie oceniane. Doświadczenie tych państw może być gwarantem realizacji tej jakże istotnej dla Ukrainy akcji. Także strona Ukraińska jest bardzo zadowolona z tego, że to właśnie Polska, Niemcy i Litwa tworzą konsorcjum, które pomaga dostosowywać oraz tworzyć prawo odpowiadające standardom europejskim na terenie ich kraju.