Rejestracja firmy transportowej w Niemczech, MiLoG

3.5/5 - (2 votes)

Jak zarejestrować firmę transportową w niemieckim urzędzie celnym, czyli wymogi ustawy MiLoG

rejestracja firmy transportowej milog

W Republice Federalnej Niemiec od 1 stycznia 2015 obowiązuje ustawowa stawka minimalna dla zagranicznych kierowców w kabotażu oraz przewozach do/z Niemiec w wysokości 8,5 euro brutto za godzinę. W związku z tym polskie firmy transportowe, działające na rynku niemieckim, muszą dopełnić wszelkich formalnych i praktyczno-technicznych aspektów stosowania wymogu płacy minimalnej. Do jednych z nich należy zgłoszenie pracowników do niemieckiego urzędu celnego (Zollamt) przed wykonaniem operacji transportowej na terenie Niemiec, a więc jeszcze zanim kierowca faktycznie przekroczy granicę. Jak i gdzie tego dokonać?

Formularz zgłoszenia kierowcy

Za przyjmowanie zgłoszeń i kontrolę przestrzegania przepisów ustawy MiLoG (Mindestlohngesetz) przez przewoźników drogowych odpowiada pion ds. kontroli legalności zatrudnienia działający przy Dyrekcji Zachodniej Służby Celnej (Bundesfinanzdirektion West). Rejestracji należy dokonać przy pomocy formularza zgłoszeniowego 033037 (mobil) dostępnego bezpośrednio na stronie www.zoll.de. (zakładka Meldungen bei Entsendubgen ? Formulare). Formularz należy wypełnić w języku niemieckim i wysłać go faxem pod numer +49 (0) 221 964 870. W celu wykazania, że ??pracodawca złożył wniosek w terminie, należy zachować raport transmisji faksu. Zalecany jest też kontakt z biurem i pozyskanie nr potwierdzenie odbioru.

W formularzu należy wpisać:

 • Nazwę pracodawcy
 • Miejscowość siedziby pracodawcy
 • Datę zgłoszenia, które musi być dokonane przed wjazdem na terytorium Republiki Federalnej Niemiec
 • Pełną nazwę firmy zgodną ze wpisem w rejestrze
 • Imię, nazwisko pracodawcy
 • Ulicę i nr domu zgodne ze wpisem w rejestrze
 • Kod pocztowy i miasto
 • Kraj pochodzenia
 • Branżę, do której będą delegowani pracownicy
 • Czas zatrudnienia (do 6 miesięcy)
 • Rozpoczęcie i przewidywane zakończenie
 • Faktyczne miejsce przechowywania wymaganych dokumentów (umowy o pracę, rejestry czasu pracy, listy płac, potwierdzenia wypłaty wynagrodzeń)
 • Podpis pod zobowiązaniem przestrzegania postanowień ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy
 • Podpis pod zobowiązaniem dostarczenia na żądanie władz celnych dokumentacji w języku niemieckim przechowywanej poza terenem Niemiec
 • Listę nazwisk zgłaszanych kierowców wraz z datą ich urodzenia oraz datą rozpoczęcia i przewidywaną datą zakończenia operacji transportowych (w odrębnym załączniku).

Uwaga!!! Niemieckie służby celne prowadzą wyrywkowe kontrole kierowców, w zakresie rejestracji w systemie.

Nie ma wymogu aby kierowca woził w pojeździe kopię zgłoszenia do urzędu celnego, jednak zawsze warto aby przewoźnik wyposażył go w taki dokument. Nowymi regulacjami nie są objęci kierowcy działający na samozatrudnieniu.

Dokumenty zgłoszeniowe oraz ewidencję czasu pracy należy przechowywać przez okres dwóch lat, jednak zagraniczny pracodawca jest zasadniczo zobowiązany do przechowywania dokumentów umożliwiających kontrolę przestrzegania przepisów ustawy przez cały okres świadczenia pracy na terytorium RFN.

Podsumowując

W związku z nowymi przepisami w Niemczech wszyscy zagraniczni operatorzy transportu mają obowiązek powiadamiania urzędu celnego o operacjach transportowych realizowanych na lub przez terytorium Niemiec. Formularz należy złożyć najpóźniej przed wjazdem pojazdu na terytorium Niemiec. Jeden formularz może posłużyć do zgłoszenia wszystkich operacji transportowych raz na 6 miesięcy. Jednocześnie w formularzu warto dokonać zgłoszenia wszystkich zatrudnianych kierowców. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy MiLoG na przedsiębiorcę transportowego może zostać nałożona kara w wysokości nawet do 500 000 euro.

Warto też dodać, że według opinii wielu osób objęcie kierowców polskich firm transportowych niemieckimi przepisami o płacy minimalnej ogranicza swobodę świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej i doprowadzi do upadku wielu z nich.