Mandat drogowy we Włoszech

3.7/5 - (4 votes)

Kiedy i jak można odwołać się od nałożonej sankcji pieniężnej?

 1. Łamanie przepisów dotyczących przewozów drogowych
 2. Wykroczenia w ruchu drogowym
 3. Kiedy warto złożyć odwołanie od zarzutu?
 4. W jakich przypadkach mandat jest nieważny?
 5. Odwołanie do prefektury
 6. Odwołanie do Sędziego Pokoju
 7. Podsumowując

Mandat drogowy we Włoszech

Za naruszenia przepisów kodeksu drogowego we Włoszech oraz naruszenia wynikające z przepisów o przewozach drogowych grożą wysokie sankcje pieniężne. Co istotne mandaty we Włoszech mogą zostać nałożone zarówno na kierowcę pojazdu, jak i odpowiedzialnego z nim solidarnie podmiotu (w szczególności właściciela pojazdu). Na szczęście istnieje prawo do odwołania się od tej decyzji u Prefekta lub Sędziego Pokoju. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w przypadku usług transportowych świadczonych dla osób trzecich sprawa odwołania może być skomplikowana. Mimo to czasami opłaca się to zrobić.

W jakich sytuacjach i w jaki sposób można odwołać się  mandatu?

 1. Łamanie przepisów dotyczących przewozów drogowych

Duża ilość mandatów drogowych nakładanych na polskich kierowców zawodowych na terenie Włoch wynika przede wszystkim ze sporego natężenie ruchu tranzytowego i częstotliwości kontroli prowadzonych przez włoską policję drogową. Kontrole te najczęściej dotyczą kontroli czasu pracy kierowców, przerw i odpoczynku, wymaganych zezwoleń, posiadanych dokumentów, obowiązkowego wyposażenia pojazdu oraz przewożonych towarów. Jeśli służby kontrolne stwierdzą uchybienia w tym zakresie, a zastrzeżenia są słuszne, raczej nie ma podstaw by składać odwołania.

O wiele łatwiej natomiast odwołać się od mandatów za wykroczenia popełnione przez kierowców w ruchu drogowym.

 1. Wykroczenia w ruchu drogowym

W związku z tym, że Włochy są jednym z najważniejszych europejskich szlaków transportowych, praktycznie codziennie na tamtejszych drogach dochodzi do różnorodnych zdarzeń i wypadków z udziałem samochodów ciężarowych. Wiele mandatów nakładanych jest zatem w wyniku łamania przepisów kodeksu drogowego. Mandat drogowy we Włoszech może wystawić policja, karabinierzy, Korpus Straży Skarbowej lub straż miejska.

Warto w tym miejscu nadmienić, że oprócz sankcji pieniężnych kierowca ciężarówki w niektórych przypadkach może także stracić prawo jazdy a policja może dodatkowo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu.

Do najczęstszych przyczyn nakładania mandatów na kierowców ciężarówek należy:

 • przekroczenie dozwolonej prędkości
 • przejazd na czerwonym świetle
 • nieustąpienie pierwszeństwa
 • nieprzestrzeganie praw pieszych
 • rozmawianie przez telefon komórkowy za kierownicą
 • brak zapiętych pasów
 • wyprzedzanie na drodze z zakazem wyprzedzania dla ciężkich pojazdów
 • niesygnalizowany manewr zmiany pasa ruchu
 • poruszanie się pojazdami ciężkimi w dni świąteczne
 • zawracanie przed wjazdem na autostradę lub na autostradzie
 • nieprawidłowe parkowanie
 • brak zgody na sprawdzenie poziomu alkoholu

Niestety w wielu przypadkach nieuiszczenie mandatu może skutkować zatrzymaniem pojazdu i skierowaniem go na autoryzowany parking depozytowy. Zgodnie bowiem z włoskim kodeksem drogowym za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia kar pieniężnych (chyba, że wykroczenie zostanie zarejestrowane przez fotoradar).

 1. Kiedy warto złożyć odwołanie od zarzutu?

Nie zawsze sprawca wykroczenia lub firma transportowa będąca właścicielem pojazdu zostają ukarani sprawiedliwie. Jeśli uważamy, że mandat nie posiada podstawy prawnej lub wysokość mandatu jest za duża, można złożyć odwołanie. Kierowca, na którego nałożono mandat bezpośrednio na drodze musi jednak wpłacić policjantowi kaucję będącą równowartością kwoty wymierzonego mandatu. Jeśli odwołanie zostanie przyjęte, kaucja podlega zwrotowi.

Odpowiednie organy mogą anulować mandat w całości lub w części. Ważne aby w określonym terminie podjąć kroki w tej sprawie, gdyż samo niezapłacenie mandatu w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia sprawi, że jego wysokość wzrośnie dwukrotnie, zostaną dodatkowo doliczone odsetki karne, a co najistotniejsze nie będzie już przysługiwało prawo do odwołania.

 1. W jakich przypadkach mandat jest nieważny?

Najłatwiej odwołać się od mandatu, który przyszedł na adres firmy, gdyż często jego treść i sposób doręczenia są niezgodne z procedurą prawną. Mandat dla przedsiębiorcy powinien mieć formę urzędowego doręczenia tj. wymagana jest forma listu poleconego, zawiadomienie musi być wystawione przez organ publiczny, dokument powinien być przetłumaczony na język urzędowy kraju odbiorcy, wymagane jest dołączenie mandatu oraz raportu oficera lub innej jednostki, która wystawiła mandat. Zdarza się też nierzadko, że mandaty przychodzą po upływie terminu określonego przez prawo.

Jeśli któraś z tych przesłanek nie zostanie spełniona, mandat nie ma mocy prawnej i jest nieważny. Należy jednak pamiętać o jak najszybszym podjęciu działań w celu umorzenia grzywny.

 1. Odwołanie do prefektury

Prefekt we Włoszech to urzędnik administracyjny, który pełni rolę kierownika danej prowincji. Odwołanie od mandatu drogowego można zatem skierować do Prefekta urzędującego w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia. Co ważne zakwestionowanie zdarzenia musi nastąpić w ciągu  60 dni od otrzymania powiadomienia. Termin ten liczony jest od momentu, gdy kierowca dostanie mandat bezpośrednio „do ręki” lub w przypadku firmy transportowej od momentu doręczenia mandatu do siedziby przedsiębiorcy (włoskie organy ścigania mają rok na doręczenie mandatu do firmy).

Odwołanie do prefektury musi mieć charakter pisemny i być sporządzone w języku włoskim; w niektórych regionach może być w języku francuskim lub niemieckim (można wspomóc się działaniem włoskiego adwokata). Odwołanie należy wysłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) lub certyfikowaną pocztą elektroniczną (Posta Elettronica Certificata). Można również złożyć odwołanie na komisariacie policji – podobnie jak w przypadku odwołania do Prefekta musi mieć formę listu poleconego lub listu certyfikowanej poczty elektronicznej PEC. W odwołaniu należy określić powody tego odwołania, wyjaśnić okoliczności zdarzenia, przytoczyć argumenty i podać uzasadnienie prawne. Warto również dołączyć dokumenty, które mogą potwierdzać słuszność sprawy. Wszelkie kwestie można także wyjaśnić na indywidualnej rozmowie u przedstawiciela Prefekta. Niekiedy to Prefekt wzywa do osobistego złożenia wyjaśnień.

Jeśli Prefekt nie podejmie decyzji w sprawie w ciągu 120 dni, mandat automatycznie traci ważność. Jeśli jednak prefektura we wskazanym terminie odrzuci odwołanie, w ciągu 30 dni od wydania decyzji można odwołać się w tej sprawie do Sędziego Pokoju (Giudice di Pace).

 1. Odwołanie do Sędziego Pokoju

Odwołanie można od razu złożyć także do Sędziego Pokoju (nie można jednak wcześniej odwoływać się do Prefekta, ani opłacać mandatu). Należy pamiętać, że odwołania u Sędziego Pokoju ma charakter sprawy sądowej; konieczne jest też uiszczenie opłaty sądowej zależnej od wartości sprawy. Tutaj również obowiązuje termin 60 dni od momentu wystawienia kierowcy mandatu na drodze lub doręczenia mandatu do przedsiębiorstwa współodpowiedzialnego za zapłacenie sankcji. Dokumenty dotyczące sprawy (oryginał wezwania do zapłaty oraz inne dokumenty niezbędne do wyjaśnienia zaistniałych okoliczności) należy złożyć w biurze sędziego lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jak wspomniano wcześniej do Sędziego Pokoju mogą być także składane odwołania od zapadłej decyzji Prefekta.

W sprawie przed Sędzią Pokoju musi obowiązkowo wstawić się strona wystawiająca mandat (policja drogowa) oraz bardzo często osoba składająca odwołanie lub jej prawnik. Sędzia wydaje wyrok po wysłuchaniu zeznań i dogłębnej analizie dokumentów. Jeśli zainteresowany nie stawi się na rozprawie w celu złożenia zeznań, odwołanie zostanie automatycznie odrzucone a Sędzia potwierdzi mandat. Od decyzji Sędziego Pokoju można odwołać się do sądu cywilnego, jednak w tym przypadku należy skorzystać z pomocy prawnika.

 1. Podsumowując

Wielu kierowcom zawodowym jeżdżącym do Włoch zdarza się łamać przepisy kodeksu drogowego.  W niektórych przypadkach współodpowiedzialna za zapłacenie kary pieniężnej może być także firma transportowa zatrudniająca danego kierowcę (np. za jazdę na czerwonym świetle). Nie zawsze jednak mandaty za przewinienia drogowe są słuszne. Jeśli istnieją podstawy sądzić, że mandat został wystawiony bezprawnie lub jest wadliwy (np. zbyt duży koszt za wykroczenie, brak urzędowego doręczenia, doręczenie po upływie określonego przez prawo terminu), należy złożyć odwołanie.

Niejedna polska firma transportowa anulowała w ten sposób nałożoną przez policję karę lub przynajmniej zmniejszyła jej wysokość. Odwołanie przysługuje jednak tylko w przypadku, gdy mandat nie został wcześniej opłacony (należy wpłacić kaucję za mandat wystawiony na drodze). Inaczej zobowiązanie wygasa i nie ma możliwości odwołania się od decyzji do wyższej instancji.