Przedawnienie roszczeń w transporcie

Rate this post

TruckPRAWO KRAJOWE

Kodeks cywilny – przedawnieniu ulegają wszystkie roszczenia majątkowe.

Roszczenia i świadczenia okresowe oraz związane z prowadzeniem działalności gospodar­czej ? przedawniają się z upływem 3 lat (art. 118 k.c.).

 

USTAWA PRAWO PRZEWOZOWE

Przedawnieni roszczeń z umowy przewozu skrócono do 1 roku.

Dwa wyjątki:

1)    art. 77 ust. 2: ?Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki?

2)    art. 78 ust. 1. ?Roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciw­ko innym przewoźnikom przedawnia­ją się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szko­dę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo.?

 

Termin przedawnienia:

– art. 77 ust. 3: ?Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:

1. utraty przesyłki – od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą,

2. ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – od dnia wydania prze­syłki,

3. szkód nie dających się z zewnątrz zauważyć – od dnia protokolarnego ustalenia szkody,

4. zapłaty lub zwrotu należności – od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić,

5. niedoboru lub nadwyżki przy likwi­dacji przesyłek – od dnia dokonania li­kwidacji,

6. innych zdarzeń prawnych – od dnia, w którym roszczenie stało się wyma­galne.?

 

Zawieszenie biegu przedawnienia:

– od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów (dotarcie do adresata pisma zawierającego reklamację lub wezwania, w taki sposób, że może on się z nim zapoznać)

– max. 3 miesiące

 

KONWECJA CMR:

1)    Roszczenia przedawniają się po upływie roku.

2)    W przypadku złego zamiaru lub rażącego niedbalstwa ? 3 lata.

3)    Terminy te odnoszą się do roszczeń o wykonanie umowy międzynarodowego przewozu towa­rów, roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiąz­ków z tej umowy wynikających.

 

Zgodnie z Konwencją CMR ?przedaw­nienie biegnie„:

– w przypadkach częściowego zaginię­cia, uszkodzenia lub opóźnienia dosta­wy począwszy od dnia wydania;

– w przypadkach całkowitego zaginię­cia- począwszy od trzydziestego dnia po upływie umówionego terminu do­stawy, albo, jeżeli termin nie był umó­wiony- począwszy od sześćdziesią­tego dnia po przyjęciu towaru przez przewoźnika;

– we wszystkich innych przypadkach- począwszy od upływu trzymiesięczne­go terminu od dnia zawarcia umowy przewozu?.

 

4)    Możliwe jest zawie­szenie biegu przedawnienia bez ograniczenia czasowego.

Przerwanie biegu przedawnienia

Kodeks Cywilny: art. 123: bieg przedawnienia przerywa się:

– ?przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do roz­poznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia lub zaspokojenia roszcze­nia;

– przez uznanie roszczenia przez oso­bę przeciwko której roszczenie przy­sługuje,

– przez wszczęcie mediacji.?