Jak założyć firmę transportową?

4/5 - (2 votes)

transportZałożenie firmy transportowej samo w sobie nie jest bardzo trudne (pomijając wyrobienie licencji i zakup samochodów), ale przyszły przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw zanim podejmie decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w tej dziedzinie. Na początku warto zapoznać się z rynkiem, a w szczególności zbadać potencjalną konkurencję oraz dobrze zaplanować jak znaleźć przyszłych załadowców. Tu ważna jest dobra organizacja i odpowiednia strategia. Przy ocenie konkurencji przydatne będą między innymi informacje; jakie są średnie ceny świadczonych na rynku usług, a także jakie usługi transportowe są preferowane przez zleceniodawców.

Zakładając firmę należy zdecydować czy będziemy świadczyć tylko usługi transportowe, czy również spedycyjne, czy będzie to transport krajowy czy międzynarodowy oraz określić formę działania firmy tj. czy będzie to działalność jednoosobowa czy też spółka, ile osób będzie zatrudniać i gdzie będzie jej siedziba? Inaczej mówiąc, na starcie warto mieć dobry biznes plan.

Aby formalnie założyć firmę przewozową należy zarejestrować działalność. Osoby fizyczne dokonują tego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wnioski dostępne są w Urzędzie. Wniosek można także złożyć przez Internet na stronie www.ceidg.gov.pl (ale wówczas należy posiadać podpis elektroniczny) lub wydrukować go z Internetu, wypełnić i zanieść do Urzędu. W Urzędzie należy także złożyć formularz VAT-R w celu zarejestrowania się do podatku lub dostarczyć go bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Aby prowadzić firmę przewozową na krajówce należy uzyskać ?Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?. Wniosek składa się w Starostwie Powiatowym wraz z wymaganymi załącznikami. Wśród nich są: Odpis z CEIDG lub KRS, Regon, Nip, Certyfikat kompetencji zawodowych, oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji potwierdzone zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, potwierdzającej dysponowanie w danym okresie kapitałem o wartości 9.000 EURO na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego oraz 5.000 EURO na każdy następny pojazd (w formie rocznego sprawozdania finansowego, zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej wydanego przez bank lub firmę ubezpieczeniową), kserokopie: aktualnego zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wykaz samochodów wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu, oświadczenie potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich, dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania bazą eksploatacyjną, oświadczenie o wyznaczeniu osoby zarządzającej wraz z umową. Opłata za wydanie zezwolenia to koszt ok. 1000zł. Termin załatwienia sprawy to ok. 3 miesiące. Aby zająć się transportem międzynarodowym należy posiadać licencję międzynarodową. Wymagania są takie same jak w przypadku zezwolenia na kraj, ale wniosek o wydanie licencji składa się osobiście lub korespondencyjnie do Biura do Spraw Transportu Międzynarodowego. Opłaty kształtują się od 4000 zł za licencję 5-letnią oraz 8000 zł za licencję 10-letnią.  Po otrzymaniu zezwolenia przedsiębiorca musi prowadzić w sposób rzeczywisty i ciągły działalność związaną z transportem. Jak widać musimy zadać sobie trochę trudu na początek, ale w perspektywie dłuższego czasu prowadzenie firmy transportowej może przynieść nam wiele korzyści finansowych.