Międzynarodowe przemieszczanie odpadów ? najważniejsze pytania.

Rate this post

Międzynarodowy przewóz odpadów ? najważniejsze kwestie

odpadyChcesz zająć się przewozem odpadów? Nie jest to łatwy rodzaj transportu, obostrzony licznymi przepisami, ale być może właśnie biurokracja zniechęca potencjalnych przedsiębiorców, przez co tworzy miejsca dla tych, którzy w tej niszy chcieliby operować na rynku usług transportowych.

  1. Jakie przepisy mówią o przemieszczaniu się odpadów?

Tak, jak wspomnieliśmy, przemieszczanie odpadów, to liczne obostrzenia, które określone są w Polsce w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (ostatnie zmiany z dnia 28 lipca 2015 roku). Ponadto, jeśli mówimy o międzynarodowym przemieszczaniu, to należy zapoznać się z rozporządzeniem 1013/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie przemieszczania odpadów. W tej kwestii obowiązuje jeszcze dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie odpadów, a także z Konwencją Bazylejską, Decyzją Rady OECD (2001/107).

 

  1. Kto jest odpowiedzialny za nadzór przemieszczania się odpadów i przestrzegania przepisów?

W naszym kraju jest to Główny Inspektor Ochrony Środowiska, do którego obowiązków należy zajmowanie się kwestią przywozu odpadów na teren kraju, ich wywozu i tranzytu. Ponadto organami, które są uprawnione do prowadzenia kontroli w sprawie przemieszczania odpadów są Służba Celna, organy Straży Granicznej, a także Inspekcji Transportu Drogowego i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. GIOŚ prowadzi także rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. Prowadzony rejestr zawiera dane podmiotu zgłaszającego wysyłkę odpadów, ich odbiorcy i wszystkich zaangażowanych w międzynarodowe przemieszczenie odpadów, termin ważności decyzji oraz rodzaje odpadów, które są dopuszczone do międzynarodowego przemieszczania.

 

  1. Kto wydaje zezwolenia międzynarodowe na przemieszczanie odpadów?

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydaje zezwolenia na przywóz, wywóz i tranzyt odpadów. W zezwoleniach określa zgłaszającego, a także odbiorców odpadów, przewoźnika, rodzaj i ilość odpadów, które będą przewożone, a także okres ważności zezwolenia i co istotne rodzaj transportu i trasę przewozu opadów, wskazuje, gdzie należy przekraczać granicę. W zezwoleniu określane jest również miejsce, w którym prowadzone są procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

 

  1. Jakich informacji może wymagać GIOŚ?

Organ kontrolny odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów przemieszczania odpadów może od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wymagać przedstawienia informacji na temat przedsiębiorcy zajmującego się przemieszczanie odpadów w kwestii przestrzegania przez niego przepisów ochrony środowiska w przypadku odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Organy, do których GIOŚ się zwraca są zobowiązane przedstawić odpowiedź w ciągu 14 dni o daty doręczenia wniosku.

 

  1. Co powinien dostarczyć do GIOŚ odbiorca odpadów?

Przed wydaniem zezwolenia GIOŚ może zażądać od odbiorcy określonego do odbioru przewożonych odpadów zezwolenia na ich przetwarzanie, przedłożenia kopii pozwoleń na instalacje, które biorą udział w odzysku i unieszkodliwieniu odpadów. Ponadto KRS lub CEiDG. Kopie zezwoleń przekazywane są do ministerstwa finansów publicznych, a także Komendantowi Głównego Straży Granicznej, Policji, oraz GITD oraz Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, a także organom kraju do którego dokonywany jest przewóz odpadów lub ich tranzyt czy wywóz. Otrzymuje je także marszałek województwa. Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska oraz wójt, burmistrz czy prezydent miasta.

 

  1. Co w przypadku zwrotu odpadów?

Do podjęcia czynności mających na celu zwrot odpadów może dojść na granicy, jeśli zostanie stwierdzone, że niemożliwe jest zgodne z określonymi warunkami dalsze przemieszczenie odpadów. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje zgłaszającego do odebrania odpadów, które zostały zawrócone z zagranicy, a także określa, co należy z opadami zrobić na terenie kraju. Natomiast w przypadku odpadów sprowadzonych nielegalnie nakazuje odbiorcy ich odesłanie do kraju wysyłki, może też określić sposób zagospodarowania odpadów w kraju.

 

  1. Jakie kary za nielegalne przemieszczenie odpadów?

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów nakłada i określa, jakim karom podlegają podmioty związane się z owym przemieszczeniem. I tak, odbiorca odpadów, które zostały przywiezione nielegalnie bez uprzedniego zgłoszenia może zostać obciążony karą od 50 000 złotych do 300 000 złotych. Wysyłający odpady nawet jeśli ich wysyłki dokonał nieumyślnie bez zgody właściwych organów lub przy sfałszowaniu zgody zapłaci również od 50 000 do 300 000 złotych. Natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może także nałożyć na odbiorcę karę finansową i to w wysokości od 30 000 złotych do 150 000 złotych, między innymi wtedy, jeśli odbiorca odpadów posługiwał się dokumentem przesłania więcej niż jeden raz, przyjął większą ilość transportu, niż wskazana w zgłoszeniu, nie potwierdził dokonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

 

  1. Jakie kary grożą przewoźnikowi dokonującemu transportu odpadów?

Otóż w tym przypadku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może nałożyć na przewoźnika karę pieniężną w wysokości od 20 000 do 60 000 złotych w przypadku, gdy przedsiębiorca nie dokonał przewozu odpadów ustaloną trasą przejazdu, jeśli nie został wskazany w zezwoleniu (nie może zatem to być podwykonawca wyznaczonego przewoźnika). Karę otrzyma także w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków rodzaju opakowania odpadów, a także w momencie braków w wymaganej dokumentacji lub jej nieprawidłowego wypełnienia. Przewoźnik musi się także liczyć z mandatem jest dokona wymieszania odpadów, które zostały objęte osobnymi zgłoszeniami.

To w dużym skrócie charakterystyka międzynarodowego przemieszczania odpadów. Jeśli chcesz podjąć się tego rodzaju transportu zapoznaj się dokładnie z obowiązującymi przepisami, by uniknąć niedomówień lub dopuścić się do niecelowych błędów. Pamiętaj, tylko znajomość przepisów daje ci gwarancję prawidłowego wykonania przewozu.