Koszt licencji na transport międzynarodowy

4/5 - (11 votes)

swiatla ruchuKoszt licencji na transport międzynarodowy i wymagania

Aby móc prowadzić działalność transportową w zakresie międzynarodowego przewozu rzeczy, każdy przedsiębiorca winien posiadać licencję na transport. Od 15 sierpnia 2013r. jest to licencja wspólnotowa (licencje wydane przed 15.08.2013r. zachowują swoją ważność zgodnie z okresem na jaki zostały udzielone). Licencja wspólnotowa wydawana jest przez państwo członkowskie przewoźnikowi, który ma siedzibę w tym państwie lub jest  uprawniony w państwie członkowskim do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy.

Wymóg posiadania odpowiednich dokumentów reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. oraz ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.

 

Warunki otrzymania licencji

Aby ubiegać się o licencję na międzynarodowy transport rzeczy, obecnie licencję wspólnotową, należy złożyć wniosek w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w Warszawie przy ul. Prostej 69 (osobiście lub korespondencyjnie).

Uwaga!!! Firmy, które po raz pierwszy ubiegają się o licencję wspólnotową na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy muszą dodatkowo uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (koszt udzielenia zezwolenia to 1000 zł). Zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony.

Do wniosku o wydanie licencji wspólnotowej potrzebne będą:

 • odpis ze wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS
 • kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika lub zarządzającego transportem
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem
 • kopia zaświadczenia o nadaniu REGON
 • kopia zaświadczenia o nadaniu NIP
 • oświadczenie o posiadaniu stałej i rzeczywistej siedziby w jednym z państw UE
 • dokumenty potwierdzające zdolność finansową przedsiębiorstwa w wysokości 9000 euro na pierwszy pojazd oraz 5000 euro na każdy następny pojazd
 • zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności ważne 3 miesiące od daty wystawienia (dobra reputacja przedsiębiorstwa, jak i osób je reprezentujących)
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia bądź nie zatrudniania kierowców
 • oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za licencję

Jeszcze do niedawna wymagane były kserokopie dowodów rejestracyjnych wszystkich samochodów z ważnymi badaniami technicznymi (gdy przedsiębiorca nie był właścicielem pojazdów należało przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nim np. umowę leasingu, umowę najmu). Po zmianie przepisów nie ma już obowiązku załączania do  wniosku dokumentacji pojazdów. Wszystkie informacje wpisuje się w odpowiednim wniosku, do którego należy dołączyć zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Kolejna zmianą jest to, że posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej spółki prawa handlowego muszą przedstawić w formie sprawozdania finansowego (pozostałe formy zabezpieczenia mogą być dopuszczone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od organu udzielającego licencji). Zaś osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą okazać dowolną formę zabezpieczenia (np. gwarancję bankową, ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej).

Nowością, jeśli chodzi o licencję jest także konieczność posiadania odpowiedniej siedziby firmy oraz bazy eksploatacyjnej.

We wniosku o udzielenie licencji na druku LR1 należy wpisać oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres firmy, charakter prawny, numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON, numer NIP, określenie rodzaju wykonywanych przewozów, informacje o zarządzającym transportem, rodzaj i liczbę pojazdów w przedsiębiorstwie oraz czas, na jaki licencja ma być udzielona. Konsekwencje błędnego lub nieczytelnego wypełnienia wniosków ponosi przedsiębiorca.

Wszystkie dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez urzędy wydające lub notariusza, ewentualnie przez upoważnionego pracownika BOTM na podstawie okazanych do wglądu oryginałów dokumentów.

 

Opłaty

Licencję wspólnotową na międzynarodowy drogowy przewóz rzeczy możemy otrzymać do 5 lub do 10 lat. Za udzielenie licencji do 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 4.000 zł. Za każdy wypis z licencji zapłacimy 440 zł. Licencja powyżej 5 do 10 lat kosztuje 8.000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji. Opłata za odnowienie 5-letniego terminu ważności wypisów z licencji udzielonej na okres powyżej 10 lat wynosi 40 zł za każdy wypis z licencji.

Wpłaty należy dokonywać na konto BOTM a w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP. Licencję należy odebrać osobiście lub przesyłką kurierską (na koszt przedsiębiorcy). Na licencję i wypisy z licencji czeka się do 20 dni roboczych od chwili złożenia kompletnego wniosku.

Przewoźnik otrzymuje taką liczbę wypisów z licencji jaka odpowiada liczbie pojazdów,  którymi on dysponuje. Poświadczone kopie muszą być przechowywane w pojazdach. Oryginał licencji wspólnotowej powinien być przechowywany przez  przewoźnika w siedzibie firmy.

 

Podsumowanie

Licencja to inaczej decyzja administracyjna uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Stanowi ona poświadczenie, że danemu przedsiębiorcy udzielono dostępu do zawodu i rynku w międzynarodowym transporcie.

Posiadanie odpowiednich dokumentów wspólnotowych (licencji i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego) podyktowane jest jednolitymi zasadami, związanymi z dostępem do rynku międzynarodowych przewozów drogowych i ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej. Licencja wspólnotowa wydawana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat z możliwością jej przedłużenia.

Załatwianie formalności dotyczących uzyskania lub zmian w licencji może być uciążliwe i czasochłonne dla przedsiębiorcy, dlatego powstaje coraz więcej firm doradczych oferujących pomoc w realizacji wniosków. Warto skorzystać z tego typu usług, gdyż można w ten sposób zaoszczędzić czas i pieniądze nigdzie nie jeżdżąc i nie załatwiając spraw osobiście.